Paper Football Ladder Stats
Rung 7:   1 player
Rung 6:   2 players
Rung 5:   0 players
Rung 4:   1 player
Rung 3:   5 players
Rung 2:   3 players
Rung 1:   6 players
Total: 18 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Paper Football Ladder Rung 7
PlayervsGame
wallywalter   
 
Paper Football Ladder Rung 6
PlayervsGame
eli  
Ray of Light   
 
Paper Football Ladder Rung 4
PlayervsGame
HRTrules   
 
 
Paper Football Ladder Rung 2