Paper Football Ladder Stats
Rung 7:   1 player
Rung 6:   0 players
Rung 5:   1 player
Rung 4:   2 players
Rung 3:   1 player
Rung 2:   3 players
Rung 1:   4 players
Total: 12 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Paper Football Ladder Rung 7
PlayervsGame
Darksyde   
 
Paper Football Ladder Rung 5
PlayervsGame
Shine  
 
Paper Football Ladder Rung 4
PlayervsGame
Hamsarnie   
HRTrules   
 
Paper Football Ladder Rung 3
PlayervsGame
Ray of Light   
 
Paper Football Ladder Rung 2