Paper Football Ladder Stats
Rung 6:   2 players
Rung 5:   0 players
Rung 4:   2 players
Rung 3:   1 player
Rung 2:   2 players
Rung 1:   5 players
Total: 12 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Paper Football Ladder Rung 6
 
Paper Football Ladder Rung 4
 
Paper Football Ladder Rung 3
PlayervsGame
Ray of Light   
 
Paper Football Ladder Rung 2