Salvo Plus Ladder Stats
Rung 10:   1 player
Rung 9:   1 player
Rung 8:   0 players
Rung 7:   3 players
Rung 6:   2 players
Rung 5:   3 players
Rung 4:   3 players
Rung 3:   7 players
Rung 2:   6 players
Rung 1:   3 players
Total: 29 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Salvo Plus Ladder Rung 10
PlayervsGame
Robin_B  
 
Salvo Plus Ladder Rung 9
PlayervsGame
Markelle  
 
 
Salvo Plus Ladder Rung 6
PlayervsGame
B*Elanna  
Paul -UK-  
 
Salvo Plus Ladder Rung 5
 
 
 
 
Salvo Plus Ladder Rung 1