Salvo Plus Ladder Stats
Rung 10:   1 player
Rung 9:   1 player
Rung 8:   2 players
Rung 7:   2 players
Rung 6:   1 player
Rung 5:   3 players
Rung 4:   7 players
Rung 3:   4 players
Rung 2:   6 players
Rung 1:   0 players
Total: 27 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Salvo Plus Ladder Rung 10
PlayervsGame
Markelle  
 
Salvo Plus Ladder Rung 9
 
Salvo Plus Ladder Rung 8
 
Salvo Plus Ladder Rung 7
 
Salvo Plus Ladder Rung 6
PlayervsGame
JGY