Salvo Plus Ladder Stats
Rung 11:   1 player
Rung 10:   0 players
Rung 9:   2 players
Rung 8:   0 players
Rung 7:   3 players
Rung 6:   2 players
Rung 5:   3 players
Rung 4:   5 players
Rung 3:   4 players
Rung 2:   2 players
Rung 1:   4 players
Total: 26 players
 
Options: join this ladder or see all ladders
 
Salvo Plus Ladder Rung 11
 
Salvo Plus Ladder Rung 9
 
 
Salvo Plus Ladder Rung 6
 
Salvo Plus Ladder Rung 5